Thăng Long Tây Nguyên

Ký quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng của Bộ y tế đối với thông tư số 17/2018/TT-BYT