Thăng Long Tây Nguyên
Định mức tiêu hao hóa chất huyết học Mindray

Mã hóa chất

Model tương thích

Part number

Tên hóa chất

Quy cách

Thời hạn sử dụng

Định mức (Số test)

M-68

BC-6800
BC-6600

105-001974-00

M-68DS Diluent

20L

2 years

606 tests

105-002025-00

M-68DR Diluent

1L×4

2 years

1960 tests

105-001975-00

M-68DR Diluent

4L×1

2 years

1960 tests

105-002026-00

M-68LD Lyse

1L×4

2 years

1960 tests

105-001977-00

M-68LD Lyse 

4L×1

2 years

1960 tests

105-002027-00

M-68LN Lyse

1L×4

2 years

1960 tests

105-001979-00

M-68LN Lyse

4L×1

2 years

1960 tests

105-002028-00

M-68LB Lyse

1L×4

2 years

1960 tests

105-001981-00

M-68LB Lyse

4L×1

2 years

1960 tests

105-002029-00

M-68LH Lyse

1L×4

2 years

7538 tests

105-001983-00

M-68LH Lyse 

4L×1

2 years

7538 tests

105-002231-00

M-68FN Dye

12mL×4

1 year

2040 tests

105-001987-00

M-68FN Dye 

48mL×1

1 year