Thăng Long Tây Nguyên
Hóa chất sinh hóa Biosystems Tây Ban Nha
HÓA CHẤT SINH HÓA CỦA BIOSYSTEMS TÂY BAN NHA
 
Mã hàngTên hàngĐVTQuy cách
I. HÓA CHẤT MÁY SINH HÓA CHUYÊN DÙNG CHO MÁY A25, A15
12521 Uric Acid Hộp 10x50ml 
12547 Albumin Hộp 5x50ml 
12511 Direct Bilirubin Hộp 5x50ml 
12510 Total Bilirubin Hộp 5x50ml 
12505 Cholesterol Hộp 10x50ml 
12557 Cholesterol HDL Direct without calibrator Hộp 4x20ml 
12585 Cholesterol LDL Direct without calibrator Hộp 4x20ml 
12502 Creatinine Hộp 10x50ml 
12503 Glucose Hộp 10x50ml 
12500 Protein (Total) Hộp 10x50ml 
12501 Protein (Urine) Hộp 5x50ml 
12528 Triglycerides Hộp 10x50ml 
12516 Urea-BUN UV Hộp 5x50ml 
12570 Calcium Arsenazo Hộp 10x50ml 
12508 Phosphorus Hộp 2x50ml 
12509 Iron Ferrozine Hộp 5x50ml 
12512 Magnesium Hộp 2x50ml 
12533 Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) Hộp 5x50ml 
12531 Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) Hộp 5x50ml 
12550 a-Amylase Direct Hộp 5x20ml 
12518 Alkaline Phosphatase (ALP)-AMP Hộp 5x20ml 
12514 Alkaline Phosphatase (ALP)-DEA Hộp 5x20ml 
12520 y-Glutamyltransferase (y-GT) Hộp 5x50ml 
12580 Lactate Dehydrogenase (LDH) Hộp 5x50ml 
12524 Creatine Kinase (CK) Hộp 3 x 15ml 
12566 CKMB Hộp 3 x 15ml 
11693 Calibrator  for 12557 / 12585 Hộp 1 x 1ml 
12754 ADA Reagent Hộp 4x10ml 
12797 Magnesium Xylidil Hộp 5x20ml 
12798 Direct Bilirubin Hộp 5x50ml 
 II. HÓA CHẤT MÁY SINH HÓA CHUYÊN DÙNG CHO MÁY A25, A15 Turbidimetric  Assays 
13044 Hemoglobin A1C-Turbi w/o calibrator Hộp 1x50ml 
13045 Calibrator for 13044 Hộp 
13923 Anti-Streptolysin O (ASO) Hộp 1x40ml+1x10ml 
13921 C-Reactive Protein (CRP) Hộp 2x40ml+2x10ml 
13927 C-Reactive Protein-High Sensitivity (CRP-hs) Hộp 1x40ml+1x10ml 
13922 Rheumatoid Factors (RF) Hộp 1x50ml 
13081 Immunoglobulin G Hộp 1x50ml 
13082 Immunoglobulin A Hộp 1x50ml 
13083 Immunoglobulin M Hộp 1x50ml 
13084 Complement Component C3 Hộp 1x50ml 
13085 Complement Component C4 Hộp 1x50ml 
13324 Albumin (Microalbuminuria) Hộp 1x50ml 
13934 Ferritin Hộp 1 x 45ml 
13091 Transferrin Hộp 1x50ml 
 Calibrators for Turbidimetric Assays 
 31119  ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO) STANDARD  Hộp     1 x 1 mL   
 31127  FERRITIN STANDARD Hộp     1 x 3 mL   
 31116  RHEUMATOID FACTORS (RF) STANDARD Hộp     1 x 3 mL   
 31113  CRP/CRP-hs STANDARD Hộp     1 x 1 mL/5mL 
 31130  ALBUMIN (MICROALBUMINURIA) STANDARD Hộp     1 x 1 mL   
 31122  beta2-MICROGLOBULIN STANDARD Hộp     1 x 1 mL  
Consumables for A25
BO11524 Concentrated System Liquid Hộp 1000 mL 
BO13416 Washing Solution (concentrated for 20liters) Hộp 1000 mL 
AC11485 Reaction Rotor Hộp 10 uds. 
AC10770 Sample Wells  Túi 1000 units 
Hóa chất Sinh hóa BIO thường, hệ mở hoàn toàn
11548Acid Phosphatase (ACP)Hộp40ml
11832Alanine Aminotransferase ALT/GPT IFCCHộp1x50ml
11533Alanine Aminotransferase ALT/GPT IFCCHộp1x200ml
11568Alanine Aminotransferase ALT/GPT IFCCHộp1x500ml
11562Alanine Aminotransferase ALT/GPT IFCCHộp1x1000ml