Thăng Long Tây Nguyên
Hóa chất xét nghiệm sinh hóa bán tự động  erba
STTTênPhương phápĐóng góiChất chuẩn
1 REKT 061 ALBUMIN BCG5 x 50 ml1 x 5 ml
2 FBCEM0020 ALP IFCC, AMPR1:4 x 30ml ; R2:1 x 30 mlFACTOR
3 FBCEM0023 AMYLASE CNPG35 x 20 mlFACTOR
4 REKT 074 BID DIAZOR1: 4x50 ml; R2:1x6 mlFACTOR
5 REKT 073 BIT DIAZOR1:4x50 ml; R2: 1x6 mlFACTOR
6 REKT 093 CALCIUM  ARSENAZO III2 x 50 ml1 x 5ml
7 REKT 081 CHLORIDE MERCURIC THIOCYANATE4 x 50 ml1 x 5​ml
8 FBCEM0027 CHOLESTEROL CHOD POD5 x 50ml1 x 5​ml
9 FBCEM0031 CK DGKCR1:2 x 40 ml ; R2:2 x 10mlFACTOR
10 FBCEM0033 CK MB IMMUNOINHIBITIONR1:2 x40 ml ; R2:2 x 10mlFACTOR
11 REKT 171 CREATININE JAFFER1:2 x 50 ml ; R2:2 x 50mlFACTOR
12 FBCEM0009 GGT SZASZR1:4 x 10 ml ; R2:1 x 10mlFACTOR
13FBCER0076 GLUCOSE GOD POD 5 x 60 ml1 x 5ml
14 FBCEM0073 HDL DIRECT Modified PEGMER1: 2x30 ml ; R2: 2x10ml 
15 FBCEM0075 HDL/LDL Calibrator 2x1 ml 
16 FBCEM0074 LDL DIRECT IMMUNOINHIBITIONR1:2x30ml ; R2:2x10ml 
17 FBCEM0045 SGOT IFCC R1:4 x 40ml ; R2: 4 x 10 mlFACTOR
18FBCEM0047 SGPT PYROGALLOL REDR1:4 x 40 ml ; R2: 4 x 10mlFACTOR
19 REKT 391 TOTAL PROTEIN BIURET5 x 50 ml1 x 5ml
20 FBCEM0066 TRIGLYCERIDES-SR GPO2X50 ml1x5ml
21 FBCEM0012 UREA UREASE GLDHR1:4 x 30 ml ; R2:1 x 30ml1x5ml
22 FBCEM0068 URIC ACID - SR URICASE2X50 ml1x5ml
23 REKT901 ERBA NORM 4 x 5 ml 
24 REKT902 ERBA PATH 4 x 5 ml 
25 REKT921 ERBA XL WASH 4 x 50 ml 
26 XSYS034 XL MULTICAL 4 X 3 ml