Thăng Long Tây Nguyên
Hóa chất xét nghiệm sinh hóa Chema
STT Tên hàng hóa Quy cách Ml ĐVT
1 ALBUMIN 5 X 50 ML, std: 1x2ml 250 Hộp
2 ALKALINE PHOSPHATASE R1:4x30ml,R2:1x30ml 150 Hộp
3 ALPHA AMYLASE 5 x 20 ML 100 Hộp
4 ALT/GPT R1: 4 X 50 ML, R2: 1 X 50 ML, 250 Hộp
5 AST/GOT R1: 4 X 50 ML, R2: 1 X 50 ML 250 Hộp
6 BILIRUBIN DIRECT R1: 4 X 50 ML, R2: 1 X 6 ML, 206 Hộp
7 BILIRUBIN TOTAL  R1: 4 x 50ml, R2: 1 X 6 ML, 206 Hộp
8 BILIRUBIN TOTAL& DIRECT R1: 2 X 50 ML R2: 2 X 50 ML R3: 1 X 6 ML 206 Hộp
9 CALCIUM 2 x 50 ml,std:1x5ml 100 Hộp
10 CHEM WASH 4 x 50 ml,std:1x5ml 200 Hộp
11 CHLORIDES 1 x 250 ml 250 Hộp
12 CHOLESTEROL 5 x 50 ml,sts:1x5ml 250 Hộp
13 CREATININE R1: 2 X 50 ML, R2: 2 X 50 ML,std:1x5ml 200 Hộp
14 ERBA NORM 4X5 ML 20 Hộp
15 ERBA PATH 4X5 ML 20 Hộp
16 GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE R1 : 4 x 20 ml, R2: 1 X 20 ML ,  100 Hộp
17 GLUCOSE 2 X 250 ML,std:2x5ml 500 Hộp
18 HDL Direct R1 2x30ml , R2 2x10ml 80 Hộp
19 HDL PREC 2 X 50 ML,std:1x5ml 100 Hộp
20 HDL/LDL Cal 2x1ml - Hộp
21 LACTATEDEHYDROGENASE R1: 4 X 20 ML , R2: 1 X 20 ML 100 Hộp
22 LDL Direct R1: 2x30 ml  , R2 : 2x10ml 80 Hộp
23 MAGNESIUM 1 X 250 ML 250 Hộp
24 MICROPROTEIN 2 X 50 ML 100 Hộp
25 PHOSPHOROUS 2 X 50 ML,std:1x5ml 100 Hộp
26 TOTAL PROTEIN 5 x 50 ml,sts:1x5ml 250 Hộp
27 TRIGLYCERIDES 1*250ml 250 Hộp
28 UREA R1: 4 X 50 ML , R2: 1 X 50 ML 250 Hộp
29 URIC ACID (SINGLE REAGENT) 4 x 50 ml,std:1x5ml 200 Hộp