Thăng Long Tây Nguyên
Hóa chất xét nghiệm sinh hóa tự động erba


STTTên sản phẩm Quy cáchHãng sản xuấtĐơn vị tínhĐơn giá
(VNĐ)
1ALBUMIN5 X 50 ML,ErbaHộp 
std: 1x2ml
2ALBUMIN5 X 100 MLErbaHộp 
3ALKALINE PHOSPHATASER1:4x30ml,ErbaHộp 
R2:1x30ml
4ALKALINE PHOSPHATASER1:4x100ml,ErbaHộp 
R2:1x100ml
5ALPHA AMYLASE{SINGLE  REAGENT}5 x 20 MLErbaHộp 
6ALT/GPTR1: 4 X 100 ML, R2: 1 X 50 ML,ErbaHộp 
7ALT/GPTR1: 4 X 50 ML, R2: 1 X 100 ML,ErbaHộp 
8AST/GOTR1: 4 X 100 ML, R2: 1 X 50 MLErbaHộp 
9AST/GOTR1: 4 X 50 ML, R2: 1 X 100 ML,ErbaHộp 
10BILIRUBIN DIRECTR1: 4 X 50 ML, R2: 1 X 6 ML,ErbaHộp 
11BILIRUBIN TOTALR1: 4 x 50ml, R2: 1 X 6 ML,ErbaHộp 
12BILIRUBIN TOTAL& DIRECTR1: 2 X 50 ML R2: 2 X 50 ML R3: 1 X 6 MLErbaHộp 
13CALCIUM2 x 50 ml,std:1x5mlErbaHộp 
14CALCIUM1 x 250 mlErbaHộp 
15CHEM WASH4 x 50 ml,std:1x5mlErbaHộp 
16CHLORIDES1 x 250 mlErbaHộp 
17CHOLESTEROL5 x 50 ml,sts:1x5mlErbaHộp 
18CHOLESTEROL1 x 100 mlErbaHộp 
19CHOLESTEROL1 x 250 mlErbaHộp 
20CREATINE KINASER1: 2 X 40 ML, R2: 2 X 10 ML,ErbaHộp 
21CREATINE KINASER1: 2 X 40 ML, R2: 2 X 10 ML,ErbaHộp 
22CREATININER1: 2 X 50 ML, R2: 2 X 50 ML,std:1x5mlErbaHộp 
23CREATININER1 : 2 X 250  ML, R2: 2 X 250 ML,ErbaHộp 
24ERBA NORM4X5 MLErbaHộp 
25ERBA PATH4X5 MLErbaHộp 
26GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASER1 : 4 x 20 ml, R2: 1 X 20 ML ,ErbaHộp 
27GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASER1: 4 X 50 ML , R2: 1 X 50 MLErbaHộp 
28GLUCOSE2 X 250 ML,std:2x5mlErbaHộp 
29GLUCOSE4x250 ML,std:2x5mlErbaHộp 
30GLUCOSE1 X 1000 MLErbaHộp 
31HDL DirectR1 2x30ml , R2 2x10mlErbaHộp 
32HDL PREC2 X 50 ML,std:1x5mlErbaHộp 
33HDL/LDL Cal2x1mlErbaHộp 
34LACTATEDEHYDROGENASER1: 4 X 20 ML , R2: 1 X 20 MLErbaHộp 
35LDL DirectR1 2x30ml , R2 2x10mlErbaHộp 
36MAGNESIUM1 X 250 MLErbaHộp 
37MICROPROTEIN2 X 50 MLErbaHộp 
38PHOSPHOROUS2 X 50 ML,std:1x5mlErbaHộp 
39PHOSPHOROUS1X 250 MLErbaHộp 
40TOTAL PROTEIN5 x 50 ml,sts:1x5mlErbaHộp 
41TOTAL PROTEIN2 X 250 MLErbaHộp 
42TRIGLYCERIDES2x50 ML,std:1x3mlErbaHộp 
43TRIGLYCERIDES1X 250 MLErbaHộp 
44TRIGLYCERIDES1 X 1000 MLErbaHộp 
45UREAR1: 4 X 200 ML , R2: 1 X 200 MLErbaHộp 
46UREAR1: 4 X 50 ML , R2: 1 X 50 MLErbaHộp 
47URIC ACID (SINGLE REAGENT)4 x 50 ml,std:1x5mlErbaHộp 
48XL MULTICAL4X3 MLErbaHộp 
49ALBUMIN10 X 44 MLErbaHộp 
50ALPR1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 MLErbaHộp 
51ALPHA AMYLASE {Single Reagent}5 X 22 MLErbaHộp 
52ALT/GPTR1:6 x 72 ML , R2:6 x 22 MLErbaHộp 
53ALT/GPTR1:6X 44ML , R2:3 X 22MLErbaHộp 
54ANTISTREPTOLYSIN (ASO)R1:2 x 40 ML , R2:2 x 10 MLErbaHộp 
55AST/GOTR1:6 x 72 ML , R2:6 x 22 MLErbaHộp 
56AST/GOTR1:6X 44ML , R2:3 X 22MLErbaHộp 
57BILIRUBIN DIRECT DCAR1:6X 44ML , R2:3 X 22MLErbaHộp 
58Bilirubin DirectR1:6X 44ML , R2:3 X 22MLErbaHộp 
59Bilirubin TotalR1:6X 44ML , R2:3 X 22MLErbaHộp 
60BILIRUBIN TOTAL DCAR1:6X 44ML , R2:3 X 22MLErbaHộp 
61C REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVER1:2 x 40 ML ,R2:2 x 8 MLErbaHộp 
62CALCIUM10 x 12 MLErbaHộp 
63CHLORIDE10 X 12 MLErbaHộp 
64CHOLESTEROL10 X 44MLErbaHộp 
65CHOLESTEROL8 x 72 MLErbaHộp 
66C-Reactive Protein2x40/2X10ErbaHộp 
67CREATININER1:5 X 44 ML , R2:5 X 11MLErbaHộp 
68CREATININER1:6 x 72 ML , R2:6 x 22 MLErbaHộp 
69CREATININE ENZYMATICR1:5 x 30 ML , R2:5 x 10 MLErbaHộp 
70CREATININE KINASER1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 MLErbaHộp 
71CREATININE KINASE MBR1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 MLErbaHộp 
72GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASER1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 mlErbaHộp 
73GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASER1:6 x 44 ML , R2:3 x 22 MLErbaHộp 
74GLUCOSE10 X44 MLErbaHộp 
75GLUCOSE8 x 72 MLErbaHộp 
76HBA1cR1: 1x24, R2: 1X8 + 1x4, R3: 2x50.ErbaHộp 
77HDL DIRECTR1: 4 x 30 ML ,R2:4 x 10MLErbaHộp 
78HDL DIRECTR1:4 x 68 ML ,R2:4 x 22 MLErbaHộp 
79IRONR:4 x 25 ML, R:2 x 12.5 ML,STD: 2 x 2 MLErbaHộp 
80LACTATE DEHYDROGENASE - PR1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 MLErbaHộp 
81LDL DIRECTR1:2 X 30ML , R2:2 X 10MLErbaHộp 
82LIPASER1:2 x 44 ML , R2:2 x 11 MLErbaHộp 
83MAGNESIUM2x44 MLErbaHộp 
84MICROALBUMINR1:2 x 30 ML ,R2:1 x 10 MLErbaHộp 
85MICROPROTEIN10 X 12 MLErbaHộp 
86PHOSPHORUS10 X12 MLErbaHộp 
87Rheumatoid Factor2x40/2X8ErbaHộp 
88TOTAL PROTEIN10 X 44 MLErbaHộp 
89TRIGLYCERIDES8 x 72 MLErbaHộp 
90TRIGLYCERIDES10 x 44 MLErbaHộp 
91UIBCR1:4 x 25 ML R2:2 x 12.5 ML STD 2 x 2 MLErbaHộp 
92UREAR1:6 x 72 ML , R2:6 x 22 MLErbaHộp 
93UREAR1:5 X 44 ML , R2:5 X 11MLErbaHộp 
94URIC ACID {SINGLE REAGENT}10 x 44 MLErbaHộp 
95URIC ACID{SINGLE REAGENT}8 x 72 MLErbaHộp 
96ASO CALIBRATOR1 mlErbaHộp 
97ASO Control1 mlErbaHộp 
98CRP Calibrator1 mlErbaHộp 
99CRP Control1 mlErbaHộp 
100CRP Control1 mlErbaHộp 
101ERBA NORM4 x 5 MLErbaHộp 
102ERBA PATH4 x 5 MLErbaHộp 
103HBA1c Calibrator Set4 x 0.25 mlErbaHộp 
104HbA1c Control1 x 0.25 mlErbaHộp 
105HbA1c Control1 x 0.25 mlErbaHộp 
106HDL/LDL Calibrator1mlErbaHộp 
107MICROALBUMI control1mlErbaHộp 
108MICROALBUMI CALIBRATOR1mlErbaHộp 
109Multi Control Level-1 (ASO,CRP,RF)1mlErbaHộp 
110Multi Control Level-2  (ASO,CRP,RF)1mlErbaHộp 
111RF Calibrator1 mlErbaHộp 
112RF Control1 mlErbaHộp 
113XL AUTOWASH AC/ALR1:5 x 44 ML , R2:5 x 44 MLErbaHộp 
114XL MULTICAL4 X 3 MLErbaHộp 
115XL WASH4 x 100 MLErbaHộp