Thăng Long Tây Nguyên
Hóa chất XN sinh hóa Imesco
1HC Cholester 4*100 ml Inmesco ĐứcHộp
2HC  Creatinine 4*100 ml Inmesco ĐứcHộp
3HC Glucose 4*100 ml Inmesco ĐứcHộp
4HC GOT  4*60 ml Inmesco ĐứcHộp
5HC GPT 4*60 ml Inmesco ĐứcHộp
6HC Asolo 100 testHộp
7HC Calcium ( Canxi )Hộp
8HC Total Protein 4*100 ml InmescoHộp
9HC Triglyceride 4*50 ml Inmesco ĐứcHộp
10HC Ure 4*60 ml Inmesco ĐứcHộp
11HC Uric 4*50 ml Inmesco ĐứcHộp
12HC Gama GGTHộp
13HC CRPHộp
14HC Bili Total 4*50 ml Inmesco ĐứcHộp
15Bili Direct 4*50 ml Inmesco ĐứcHộp
16HC Amylase 2*60 ml Inmesco ĐứcHộp
17HC Albumin 4*100 ml Inmesco ĐứcHộp